Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO Meritum Robert Kiernicki działającą jako administrator danych osobowych

 

Meritum Robert Kiernicki z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Transportowej 13 lok 4 w świetle przepisów jest Administratorem Państwa danych osobowych, co oznacza, iż odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 c) RODO oraz art. 6 ust. 1 f) RODO; będziemy nazywać dalej w skrócie „naszym prawnie uzasadnionym interesem”,

Podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 b) RODO, będziemy nazywać dalej w skrócie „wykonaniem umowy”.

Cel i podstawa wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas Umowy, w tym:
  a). kontaktu przedstawiciela handlowego w celu przedstawienia oferty handlowej oraz potwierdzenia warunków zamówienia przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (przez czas od przekazania przez Państwa danych do daty zawarcia Umowy (nie dłużej niż 12 miesięcy),
  b). kontaktu w trakcie trwania Umowy, w celu potwierdzenia dostawy zamówionych przez Państwa towarów, wykonania montażu stolarki otworowej, weryfikacji grup montażowych; przedstawienia aktualnych danych technicznych (przez czas trwania Umowy),
  c). przekazywania informacji o zmianach cennika, ogólnych warunków umów (OWU), postanowień umowy (przez czas trwania Umowy),
  d). udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami praw i w OWU,
  e). wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych przez czas wymagany przepisami prawa (podstawa prawna: obowiązek prawny wskazany w art. 6 ust. 1 c) RODO),
  f). archiwizacji zgłoszeń/korespondencji/formularzy w formie papierowej i elektronicznej (w tym skanowanych); przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).
 2. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 3. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. przekazanie danych osobowych kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń, sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

Dane, które należy nam podać

Większość danych, które zbieramy od Państwa to dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Bez pozyskania tych danych nie moglibyśmy wykonać zamówienia. Dane te w przypadku obecnych klientów posiadamy od czasu zawarcia z Państwem umowy i nie trzeba nam ich ponownie podawać.

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy/zamówienia (jeśli ich nam Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich jednak nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy, co może wydłużyć realizację zamówienia).

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, mogą Państwo zamówić dodatkowe usługi lub towary. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje                        o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

Podmioty, którym przekazujemy Państwa dane

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:|
  a). obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  b). naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług,
  c). podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
  d). podwykonawcom świadczącym usługi montażu stolarki otworowej,
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
  a). podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu identyfikacji płatności, dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty lub innego trybu automatycznego pobrania opłaty sprzedane towary;
  b). podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  c). podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie niedokonania przez Państwa zapłaty za zakupioneu nas towary,
  d) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Dane pozyskane z innych źródeł

W przypadku gdy dokonują Państwo płatności za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakim banku dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Nie planujemy przekazania Państwa danych poza EOG

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć wniosek do inspektora ochrony danych, na poniżej wskazany adres e-mail, o:

 1. dostęp do danych – w zakresie określonym w art. 15 RODO,
 2. sprostowanie danych – w zakresie określonym w art. 16 RODO,
 3. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie – w zakresie określonym w art. 17 RODO,
 4. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku) – w zakresie określonym w art. 18 RODO,
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych – w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Z praw powyżej wskazanych mogą Państwo skorzystać składając wniosek pisemnie na adres wskazany do korespondencji.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To,  z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Również – w szczególnych sytuacjach – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

W przypadku gdy wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

Nasze dane kontaktowe

Meritum Robert Kielnicki

ul. Transportowa 13 lok 4

58-500 Jelenia Góra

Adres e-mail, na który należy kierować sprawy związane z ochroną danych osobowych: biuro@roletkimaterialowe.pl.